Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU
SZKÓŁ W SŁUPNIE ALEJA JANA PAWŁA II 14

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zmianami)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późń. zmianami)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późń. zmianami)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późń. zmianami)...(więcej)

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:25:24 | Data modyfikacji: 2016-05-11 15:29:30.
Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:25:24
Data modyfikacji: 2016-05-11 15:29:30
Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
SP 1 w Słupnie
ul. Al. Jana Pawła II 14
05-250 Słupno
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Bielec
Kontakt:
Tel: (0-22) 786-50-10
Fax: (0-22) 786-50-10
e-mail: gslupno@wp.pl