Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁUPNIE

PODSTAWA PRAWNA• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).• Konwencja Praw Dziecka z dn. 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).• Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)...(WIĘCEJ)

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:33:31 | Data modyfikacji: 2018-05-30 10:29:05.
Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:33:31
Data modyfikacji: 2018-05-30 10:29:05
ObowižEzuje od: 2016-02-18
Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
SP 1 w Słupnie
ul. Al. Jana Pawła II 14
05-250 Słupno
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Bielec
Kontakt:
Tel: (0-22) 786-50-10
Fax: (0-22) 786-50-10
e-mail: gslupno@wp.pl